Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden Troch Goossens Advocaten

Deel I – Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie

Uw advocaat en zijn kantoor
Troch Goossens Advocaten is een samenwerkingsverband van advocaten onder de vorm van een groepering.
De werkzame advocaten, Mtr Jill Troch, Mtr Nathalie Goossens en Mtr Zenzi Vanderleenen, zijn advocaat in België, en zijn ingeschreven aan de balie van Antwerpen.

De maatschappelijke zetel van elke advocaat is gevestigd te 2018 Antwerpen, Brusselstraat 51.

U vertrouwt uw dossier toe aan één van de advocaten werkend bij het kantoor Troch Goossens Advocaten:

Jill Troch onder de BV Advocaat Jill Troch
KBO 1004.471.919
+32 493 92 64 79
jill@advocaat-troch.com

Nathalie Goossens onder de BV Advocaat N. Goossens
KBO 0761 478 506
+32 496 73 04 37
nathalie@advocaat-goossens.com

Zenzi Vanderleenen
KBO 0805 596 678
+32456 72 13 40
zenzi@advocaat-troch.com

De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten is verzekerd bij Amlin Europe NV via de polis van de Orde van Advocaten Balie Antwerpen.

De aansprakelijkheid van de advocaat blijft beperkt tot de bedragen die door de verzekeraar beroepsaansprakelijkheid worden gewaarborgd.

Uw advocaat en zijn dienstverlening
U kan bij het kantoor terecht voor onder meer volgende diensten: juridisch advies, bijstand bij geschillen voor de rechtbank, bijstand in administratiefrechtelijke procedures. Bij de uitoefening van deze diensten kan het kantoor beroep doen op interne medewerkers hetzij externe adviseurs.

Voor informatie of klachten
Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u het kantoor bereiken:
via post op het adres: Brusselstraat 51 2018 Antwerpen
via e-mail op het adres:  info@troch-goossens.com
of via telefoon op het nummer: +32493 92 64 79 of +32496 73 04 37.
Op vraag van de cliënten verstrekt het kantoor informatie over het ereloon of de berekeningswijze hiervan.
De advocaten zijn enkel onderworpen aan de reglementen van de OVB (Orde Vlaamse Balies) en van haar Balie,  welke kunnen geraadpleegd worden op www.advocaat.be en www.balieantwerpen.be.

De advocaten maken geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen en hierover kan aldus geen informatie worden verschaft aan de cliënten.

De overeenkomst die u met één van de advocaten aanknoopt is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen is enkel de rechter te Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.

Deel II – Aanvullend te verstrekken – op verzoek van de cliënt

Wat kost uw advocaat?

EERSTE CONSULTATIE
Ons kantoor hanteert een tarief van 100 EUR incl BTW  voor een eerste consultatie van maximaal een uur niet gevolgd door opstart van een dossier.

ERELOON
Ons kantoor hanteert steeds een uurtarief, met registratie van de prestaties. Dit uurtarief wordt bij de start van het dossier afgesproken rekening houdend met de aard van de materie, vereiste bijstand, dringendheid, merite van de zaak, financiële draagkracht cliënt enz. Elke prestatie wordt aangerekend, zoals opmaak en verzenden van mails, brieven, vergaderingen, conclusies, adviezen, opzoekingen, wachttijd en verplaatsingstijd, pleidooien, verwerken van inkomende mails, telefoongesprekken enz.

Een hoger tarief is mogelijk voor bijvoorbeeld bijstand in gespecialiseerde en complexe materies en voor spoedeisende dossiers. Een lager tarief kan besproken worden wegens beperkte financiële draagkracht van de cliënt.
Een aangepast uurtarief wordt uiteraard telkenmale met u besproken alsook indien de vergoeding gebaseerd zou zijn op een percentage van de inzet van het dossier.
Het kantoor kan de afgesproken tarieven indexeren volgens de algemene evolutie van de spilindex. Deze indexatie zal via de website bekend gemaakt worden.

KANTOORKOSTEN
Administratieve kosten worden in principe op forfaitaire basis aan 20% + BTW op de aangerekende erelonen afgerekend. Verplaatsingskosten kunnen apart aangerekend worden. Andere afspraken kunnen bij het begin van het dossier gemaakt worden.

GERECHTS EN ANDERE KOSTEN
De gerechtskosten, bijvoorbeeld de kosten aan gerechtsdeurwaarders, gerechtsdeskundigen en griffierechten worden aan u doorgerekend, zoals aan ons gefactureerd. Eveneens geldt dit voor kosten van vertalers of experten waarop beroep wordt gedaan.

PROVISIE
Bij aanvang van het dossier wordt een voorschot op de erelonen gevraagd. De werkzaamheden worden na betaling van dit voorschot opgestart. In geval van een vast bedrag zal worden afgesproken op welk tijdstip dit deels of volledig betaald dient te worden. Naargelang de evolutie van het dossier, worden er tussentijdse provisies gevraagd. Bij afsluiting van het dossier wordt de eindstaat opgemaakt en ook alle (administratieve) kosten afgerekend.

BETALINGSVOORWAARDEN
Elke provisienota en staat van onkosten en ereloon dient integraal te worden voldaan binnen de 15 dagen na verzending bij gebreke waaraan van rechtswege en zonder ingebrekestelling het onbetaald bedrag wordt verhoogd met een intrest van 10 % per jaar en een forfaitaire schadeloosstelling van 10% .  Voor elke rappel wordt een forfaitaire vergoeding van 25,00 EUR aangerekend. Indien een provisienota of een staat van onkosten en ereloon ondanks verzoek niet wordt voldaan, worden de werkzaamheden opgeschort nadat de cliënt hiervan schriftelijk in kennis werd gesteld.  De advocaat is niet aansprakelijk voor schade welke ontstaat als gevolg van de opschorting van de werkzaamheden.

Deel III Privacy verklaring

In het kader van de dienstverlening en de activiteiten verzamelt en verwerkt de advocaat de identiteits- en contactgegevens van de cliënten, hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten met de cliënten, cliëntenbeheer en boekhouding.
In het kader van de taken opgedragen door de cliënt, verzamelt de advocaat ook andere persoonsgegevens van de cliënt, hetgeen tevens gevoelige informatie kan bevatten.
Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen in het kader van prestaties die deze derden dienen te leveren ter uitvoering van de taken van de advocaat . In geen geval zullen uw persoonsgegevens verkocht worden of commercieel ter beschikking gesteld worden aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.
De persoonsgegevens worden door het kantoor bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die het kantoor met u heeft. Deze gegevens worden bewaard minstens 5 jaar na beëindiging van een dossier,  behoudens voor wat betreft deze persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.
In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt: Recht op toegang en inzage, Recht op rectificatie, Recht op gegevenswissing of· beperking, Recht op overdraagbaarheid van gegevens, Recht van bezwaar, Recht van intrekking van de toestemming
Indien u van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en er geen oplossing werd geboden door het advocatenkantoor,  staat het u vrij een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer:
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be