Selecteer een pagina

PRIVACYVERKLARING – GDPR

Dit is de privacyverklaring van de advocaten werkzaam bij het Advocatenkantoor Troch-Goossens, verder genoemd ‘het Kantoor’, met kantoor te 2018 Antwerpen, Brusselstraat 51.

Via deze Privacyverklaring wensen wij iedere belanghebbende zo goed als mogelijk te informeren over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle relaties tussen ons enerzijds en de cliënten, leveranciers, partners, prospecten en tegenpartijen anderzijds.
Het Kantoor neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Daarnaast omvat zowel de deontologie van iedere advocaat als het wettelijke vastgelegde beroepsgeheim van elke advocaat ook verplichtingen inzake de bescherming van persoonsgegevens.
De advocaat die uw dossier beheert is de verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Als advocaten beschikken wij over verschillende categorieën van persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten van het Kantoor en/of omdat u deze zelf aan ons (heeft) verstrekt zoals o.a. identificatie- en contactgegevens, financiële gegevens, familiale gegevens, gegevens over jouw strafrechtelijk en gerechtelijk verleden, gegevens over jouw professionele loopbaan, etc…
Deze gegevens kunnen zowel betrekking hebben op uw relatie met het Kantoor als cliënt, leverancier, partner of zelfs op u als zakelijke relatie met één van de cliënten.
Hieronder vindt u een niet-limitatieve opsomming van de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Echter is een limitatieve opsomming niet mogelijk gezien dit steeds kan wijzigen van situatie tot situatie, dossier tot dossier.
Een niet-limitatieve en illustratieve lijst vindt u hieronder:
• Algemene persoonsgegevens: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, Whatsappnummer, overige persoonsgegevens die u actief verstrekt en u ons bezorgt teneinde uw dossier te kunnen onderbouwen, bankrekeningnummer – etc.
• Bijzondere persoonsgegevens : strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen, gegevens van personen jonger dan 16 jaar, persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde gegevensverwerking (cfr. profiling).
Uw persoonsgegevens worden door het Kantoor verwerkt voor verschillende doeleinden, waaronder het voeren van de algemene en financiële administratie, het beheer van ons klanten- en leveranciersbestand, het verschaffen van een correcte dienstverlening en de goede uitvoering van de overeenkomsten, en directe marketingactiviteiten.

Op basis van welke rechtsgronden verwerken wij jouw persoonsgegevens?

De verplichting die op het Kantoor rust m.b.t. het verwerken van uw persoonsgegevens ligt vervat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming .
Artikel 6.1 van die Verordening geeft aan op welke rechtsgronden uw persoonsgegevens mogen verwerkt worden. Hieronder vindt u een niet-limitatief overzicht van de (rechts)gronden waarop het Kantoor zich beroept voor het verwerken van uw persoonsgegeven:
• uw toestemming: door op de diensten van het Kantoor een beroep te doen, heeft u uw uitdrukkelijke en specifieke toestemming gegeven. U kunt uw toestemming steeds intrekken (zie infra);
• op basis van de wettelijke en deontologische verplichtingen waaraan het Kantoor dient te voldoen: als advocatenkantoor zijn we in het kader van verschillende wettelijke verplichtingen gehouden uw persoonsgegevens bij te houden. Dit is bijvoorbeeld het geval voor: de witwaswet , sociale en fiscale wetgeving, etc.;
• op basis van de overeenkomst die het Kantoor met u heeft: om adequate dienstverlening te kunnen bezorgen, dienen wij uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken. Uiteraard beperken wij ons tot de noodzakelijke gegevens;
• het belang dat zowel u als andere belanghebbenden erbij hebben: het Kantoor verwerkt uw persoonsgegevens omdat deze noodzakelijk zijn voor de belangen van het kantoor, en die van de cliënten om u (in rechte) te kunnen verdedigen. Maar ook andere gerechtvaardigde belangen van het Kantoor, de cliënten, leveranciers of andere derden met wie het Kantoor samenwerkt, hebben belang bij het verwerken van uw persoonsgegevens. Dit is eveneens in het belang van de uitoefening van het fundamenteel recht op vrijheid van meningsuiting of het recht op informatie.

Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?

Alle personen die werken voor het Kantoor hebben toegang tot uw persoonsgegevens en dit in het kader van hun opdracht binnen het Kantoor.
Om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen, zijn zij onderworpen aan deontologische en/of contractuele verplichtingen (waaronder een vertrouwelijkheidsovereenkomst).
Wat de derde dienstverleners betreft, hebben zij alleen toegang tot uw persoonsgegevens in welke mate en dewelke zij nodig hebben voor de doeleinden die door ons zijn vooropgesteld. Ook aan hen is gevraagd dat zij voldoende waarborgen bieden om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren en te garanderen.
Tot slot stellen uw persoonsgegevens niet ter beschikking van derden voor commerciële en/of promotionele doeleinden.

Hoe lang houden we uw persoonsgegevens bij?

Het Kantoor houdt uw persoonsgegevens bij zolang als nodig volgens de wettelijke en deontologische verplichtingen zodat het Kantoor de diensten correct kan verlenen of omdat het Kantoor een gerechtvaardigd belang heeft om deze gegevens langer bij te houden (vb. in het kader van enige burgerrechtelijke aansprakelijkheid).
Ook in het kader van de beroepsuitoefening van het Kantoor behouden wij het recht om gerechtelijke uitspraken bij te houden en deze te verwerken als precedenten voor een gerechtelijke instantie of als publicatie. Uiteraard worden deze gerechtelijke uitspraken steeds geanonimiseerd.

Welke rechten hebt u met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het Kantoor en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@troch-goossens.com .
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Het Kantoor houdt zich eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen één (1) maand. Afhankelijk van de complexiteit van het (de) verzoek(en) en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee (2) maanden worden verlengd . Dit antwoord moet op gemotiveerde wijze aangeven waarom het Kantoor (niet) ingaat op het (de) gevraagde verzoek(en) van de cliënt.
De advocaat behoudt zich desgevallend het recht om een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het (de) verzoek(en) gepaard gaat/gaan.
Indien u niet akkoord gaat omtrent ons privacy beleid kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit, nl. de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2 274 48 00, fax. +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be, website: https://www.privacycommission.be.